Chuyển hướng đăng nhập wordpress

<?php 

/* chuyen huong dang nhap*/
add_action ('init' , 'prevent_profile_access');
 
function 	prevent_profile_access(){
   		if (current_user_can('manage_options')) return '';
		
   		if (strpos ($_SERVER ['REQUEST_URI'] , 'wp-admin/profile.php' )){
      		wp_redirect ("http://domain.com/my-account");
 		 }
 
}?>
Đọc thêm
Thu Gọn