Sử dụng action hook trong wordpress
1.Hiển Thị Hook
<?php do_action( 'wp-head' ); ?>

// giờ ta cần tương tác thêm hoặc thay đổi cách hiển tị của do-action trên

function dieu-khien(){
echo "thêm nội dung hoặc sử dụng điều kiện if, else để tùy biến $query pre_get_posts"
}

// tạo hàm dieu-khien mới và sét giá trị mặc định lại

add_action( 'wp-head', 'Dieu-khien' )

// add-action là hành động tìm những hook action và thêm hàm dieu-kien cho nó

//hàm điều khiển có thể thay đổi giá trị mặc định của các hook trên
function dieu-khien(){
echo "thêm nội dung hoặc sử dụng điều kiện if, else để tùy biến $query pre_get_posts"
}
add_action( 'wp-head', 'Dieu-khien' )