Fix lỗi “Error with system Quotas”
Cách khắc phục như sau:

cd /usr/sbin
mv setquota setquota.old
touch setquota
chmod 755 setquota
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

II – Fix lỗi “Error with system Quotas”
Sau khi cài đặt xong thì cần làm 1 số các bước sau đây để fix cái lỗi oái oăm này.
1 – Tìm đến file: /etc/fstab
Mở file này và tìm đến dòng :
/dev/xvda / ext4 noatime,errors=remount-ro

Thêm vào phía sau remount-ro đoạn này: ,usrquota,grpquota
Trông sẽ như này:
1
Save lại và làm bước tiếp theo.

2 – Tìm file: /etc/rc.sysinit
Mở file này ra và tìm đến đoạn code sau:
# Update quotas if necessary
if [ X"$_RUN_QUOTACHECK" = X1 -a -x /sbin/quotacheck ]; then
action $"Checking local filesystem quotas: " /sbin/quotacheck -anug
fi

if [ -x /sbin/quotaon ]; then
action $"Enabling local filesystem quotas: " /sbin/quotaon -aug
fi

Bạn chỉ cần thêm vào phía trước dòng # Update quotas if necessary 2 dòng code này:
# Create link to /dev/root for quota fix
ln -s /dev/xvda /dev/root

Sau đó save lại và reboot server bằng lệnh: sudo reboot

Khi server đã lên rồi thì bạn check lại bằng lệnh: /sbin/quotacheck -cavugmf
Lần đầu chạy lệnh này có thể nó sẽ báo:
quotacheck: Scanning /dev/root [/] done
quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old user quota file //aquota.user: No such file or directory. Usage will not be substracted.
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.group: No such file or directory. Usage will not be substracted.

Bình tĩnh và chạy lại lệnh: /sbin/quotacheck -cavugmf một lần nữa bạn sẽ thấy nó báo:
quotacheck: Scanning /dev/root [/] done
quotacheck: Checked 3215 directories and 26439 files