Download cuteftppro.exe về xóa ký tự lạ này: Xóa  php html code