Directadmin Document 21

[mysqld] character-set-server=utf8 collation-server=utf8_general_ci

Đọc thêm
Thu Gọn