Directadmin max_username_length 14

max_username_length=14

vim /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

shift + paste
Đọc thêm
Thu Gọn