Hợp đồng thiết kế web

Hợp đồng thiết kế website sẽ được gửi qua email của khách hàng khi bàn giao website